main.jpg

We are innovative tech aggregator  

for dairy waste and wastewater treatment

 

פתרונות מעשיים לשפכי תעשייה

upflow היא אגרגטור של טכנולוגיות לטיפול בשפכים תעשייתיים.

כמות השפכים שמפיקה התעשייה מהווה נטל כבד על הסביבה, תוך זיהום מקורות מים וקרקעות. בעלי מפעלים מאולצים לטפל בפסולת ובשפכים ע"י תמריצים מגוונים, בהתאם לדרישות המדינה וחזונם הכלכלי. לבסוף, הם נותרים מבולבלים מול חוסר מומחיותם לחבר בין בעייתם הייחודית, לבין מגוון הפתרונות הקיים בשוק. התוצאה היא הוצאות כבדות וכמו כן רכישה של פתרון לא מתאים לצרכיהם.

upflow מספקת פתרונות איכותיים על בסיס מחקר ופיתוח של טכנולוגיות מתקדמות מבית ומחוץ לטובת עידוד התנהלות ברת-קיימא.